+48 697 665 665
Rezerwuj Inwestuj
Goralska Rezydencja

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APARTAMENTU PRZEZ KLIENTA

1: Rezerwacja

Przed dokonaniem rezerwacji, Klient zobowiązuje się zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu.

 

2: Opłata za usługę i warunki płatności

Wysokość opłaty za wynajem Apartamentu na pobyt turystyczny jest każdorazowo podana w formularzu potwierdzenia rezerwacji otrzymywanym po dokonaniu rezerwacji lub telefonicznie przy dokonywaniu rezerwacji.

Do opłaty za wynajem doliczane mogą być dodatkowe opłaty i kaucje, wskazane w formularzu rezerwacyjnym lub umowie.

 

3: Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Klienta

Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy Apartament jest dostępny w nowym zaproponowanym przez Klienta terminie. W takim przypadku zmiana terminu rezerwacji nie podlega dodatkowej opłacie. Do 14 dni przed planowanym przyjazdem jest możliwość bezkosztowej zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem dostępności apartamentów.

 

4: Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Wynajmującego

 1. Zmiana rezerwacji przez Wynajmującego jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas Wynajmujący ma obowiązek zaproponować Klientowi inny termin lub odstąpić od umowy, zwracając Klientowi wpłaconą opłatę rezerwacyjną (anulacja rezerwacji).
 2. W wyjątkowych sytuacjach (awarii w Apartamencie lub innego zdarzenia losowego) Wynajmujący zastrzega sobie możliwość udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego Apartamentu, w tej samej miejscowości. W wypadku braku zgody Klienta na Apartament zastępczy umowa ulega rozwiązaniu, a Wynajmujący ma obowiązek zwrócić Klientowi wpłaconą przez niego opłatę rezerwacyjną.
 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania bez podania powodu rezerwacji w ciągu 24 h od jej dokonania. W przypadku anulowania rezerwacji Klient otrzyma zwrot wszystkich wpłaconych środków.

 

5: Procedura pobytu Klienta

Pobyt w apartamencie zaczyna się od godziny 15.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Klient zobowiązany jest dokonać odbioru Apartamentu od przedstawiciela Wynajmującego o ustalonej przez Strony godzinie, sprawdzając jego stan techniczny i czystość. Przedstawiciel Wynajmującego dostępny jest w określonych godzinach, w zależności od sezonu. Informacje na ten temat dokładnego stanu technicznego Apartamentu Klient może otrzymać na swoje życzenie. Jeśli przyjazd jest planowany w godzinach innych niż godziny otwarcia Biura, Klient ma obowiązek powiadomić pracowników o tym, co najmniej 24 godziny przed dniem przyjazdu. Przyjazdy w godzinach wieczornych mogą być objęte dodatkową opłatą w wysokości do 100 złotych.

Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz oraz mieć staranną pieczę nad kluczem.

 

6: Dane kontaktowe

korzysta z następujących danych kontaktowych:

Właścicielem serwisu www.rezydencjazakopianska.eu jest Pokoje Gościnne Redyk Anna Bukowska. Właścicielowi przysługują również prawa majątkowe do niniejszego serwisu.

 

7: Reklamacje

 1. Klient ma prawo do korzystania z prawa do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zgłoszenie pisemnie do biura  Wynajmującego. Adres biura dostępny jest na stronie internetowej www pod zakładką „Kontakt”.
 3. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od ich otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, adres pocztowy lub drogą telefoniczną. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient otrzyma rekompensatę pieniężną w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody.

 

8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Pokoje Gościnne Redyk SP. K..
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 ze zm.).
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu dokonywania rezerwacji i realizacji umów najmu.
 4. W przypadku, gdy Klient wyraził dodatkową zgodę na wykonywanie wobec niego marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2016.1489 ze zm.) w drodze otrzymywania bezpłatnego newslettera, podany przez Klienta adres e-mail jest przetwarzany także w celach marketingowych, w drodze przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.).
 5. Wyrażenie zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera następuje przez dobrowolne zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta przez Klienta.
 6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu wskazanego w pkt. 3 powyżej.
 7. Użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 ze zm.) przysługuje mu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych, jeżeli taką zgodę wyraził.
Trwa ładowanie strony prosimy czekać...